بارم

 

نام :                                        دبيرستان نمونه هوشمند                          درس شيمي 2

نام خانوادگي:                                 مدت امتحان:90 دقيقه                       شماره كلاس:                                               

رديف

2

دليل رد مدلهاي اتمي رادرفورد وتامسون و جايگزين شد ن مدل اتمي بورچيست ؟توضيح دهيد

1

1.5

علت وقوع  هريك از مواردزير را توضيح دهيد :

الف) پرتوهاي α در ميدان الكتريكي به سمت قطب منفي منحرف مي شوند .

ب) الكترون در حالت بر انگيخته ناپايدار است و سعي دارد با از دست دادن انرژي به حالت پايه بازگردد .

ج) پرتو هاي γ از ورقه آلومينيومي و كاغذي مي گذرند ، در صورتيكه پرتوهاي α و β  نمي گذرند .

2

2

هرگاه آرايش الكتروني اتمي به  ختم شود:

الف) آرايش الكتروني- اوربيتالي آنرا بنويسيد.

ب) عدد اتمي آن را تعيين كنيد.

3

1

کدام مطلب به نتايج حاصل از آزمايش رادرفورد در مورد تابش اشعه آلفا به ورقه نازک طلا مربوط نيست ؟چرا؟

1- عدم انحراف بیش تر ذره ها به دلیل این است که بیشتر حجم اتم فضای خالی است .

2-شمار بسيار اندکی از ذرات که در امتداد هسته پيش می روند درهمان امتداد بر می گردند .

3-اتم از ذراتی با بارهای مثبت و منفی تشکیل شده است و در عين حال خنثی است .

4-انحراف کامل شمار بسيار اندکی از ذرات آلفا نشانه ی تمرکز بار مثبت در قسمت مرکزی آن است .

4

1.5

ويژگي هاي پرتو كاتدي را نام ببريد؟(6مورد)

 

5

2.25

مشخصات ذرات بنيادي هریک از گونه های زیر را بنویسید .

الف)                             ب)                                    ج)  

 

6

1.5

جدول زير را كامل كنيد:

تعداد كل اربيتال ها

تعداد اربيتال هاي زيرلايه


نوع زيرلايه

l

n

؟

1

?

s

0

4

 

؟

1+، 0،1-

p

؟

 

 

5

?

d

؟

 

 

?

?

f

؟

 

7

1.5

منشا نور منتشر شده ازيك عنصردر يك طيف نما چه مي باشد توضيح دهيد كدام مدل اين پديده را تاييد مي كند؟

8

بارم

 

نام :                                        دبيرستان نمونه هوشمند                          درس شيمي 2

نام خانوادگي:                                 مدت امتحان:90 دقيقه                       شماره كلاس:     

رديف

1.25

تغييرانرژی کدام انتقال دراتم هيدروژن، بيش تراست؟چرا؟

5=nبه 3=n (2                               2=n به 1=n (1

4=nبه 2=n (4                               3=n به2=n  (3 

 

9

انرژي يونش

2

نمودار زير تغيير انرژي هاي يونش متوالي  را نشان  مي دهد.

با توجه به نمودار به سوالات زير پاسخ دهيد:

الف) اتمN  داراي چند لايه الكتروني است؟

ب) اتمN  در هر لايه الكتروني خود داراي چند الكترون است؟                                

 

 

 


   7      6      5       4      3     2       1

 

10

2

كدام عبارت بيانگر نسبت فضاي خالي اتم به هستة اتم است ؟چرا؟

  1) تعداد اشعه هاي منحرف شده به تابيده شده .

  2) تعداد پرتوهاي  برگشتي به پرتوهاي عبور كرده .

  3) تعداد پرتوهاي عبور كرده به پرتوهاي برگشتي .

  4) تعداد كل پرتوهاي تابيده شده به پرتوهاي عبور كرده.

11

1.5

عنصر مس با عدداتمي 29 و گاليم با عدد اتمي 31 جز كدام دسته عناصرند؟چرا؟

12

 تاريخ : سه شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۹ | 17:40 | نویسنده : عبدلی |